Ταμείο Επαγγ. Ασφάλισης

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.

  • Γιατί δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφά­λισης ως ΝΠΙΔ (ΦΕΚ Αρ.Φ.1903 τΒ/4.9.2009) για τον κλάδο μας και λειτουργεί συ­μπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση.
  • Γιατί έχω δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Γιατί η θεσμική λειτουργία του Ταμείου εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαχείρι­σης και τη διασφάλιση των κεφαλαίων του και δεν διατρέχει τους κινδύνους της ιδιω­τικής ασφάλισης.
  • Γιατί οι εισφορές μου αποταμιεύονται και θα λάβω εφ’ άπαξ μετά τα 20 έτη ασφάλι­σης ή την συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας μου ή σε περίπτωση αποστρα­τείας έχοντας την δυνατότητα να ρυθμίσω εγώ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου.
  • Γιατί θέλω για μένα και τους συναδέλφους μου να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλεγ­γύης και αλληλοβοήθειας για όσους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις και έχουν μακροχρόνιες νοσηλείες.
  • Γιατί θέλω να συμμετέχω στην χορήγηση εφ’ άπαξ Βοηθήματος προς τις οικογένειες θανόντων συναδέλφων μου και προς συναδέλφους που αντιμετωπίζουν Μόνιμη Ολική Αναπηρία (άνω 67%).
  • Γιατί λειτουργεί ως ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και εποπτεύ­εται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
  • Γιατί δύσκολα αποταμιεύω από μόνος μου.
  • Γιατί στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος μου παρέχεται μια επιπλέον δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

Το Ταμείο είναι ο μελλοντικός ασφαλιστικός μονόδρομος για κάθε αστυνομικό.

Συνάδελφε,

Έλα κι εσύ στο Τ.Ε.Α.Ε. Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. για να έχεις την Βοήθεια όταν χρειάζεται η οικογέ­νεια σου, για να εξασφαλίσεις την υγεία σου, για να σταθείς αλληλέγγυος στο συνά­δελφο και να συμπληρώσεις με το αποθεματικό της Ατομικής σου μερίδας (εφ’ άπαξ) σε 20 χρόνια τη σύνταξη σου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www. teatdea.gr.